fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pełny obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel strony www.bezarchitekta.pl;
– Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres obowiązywania ww. umowy i po jej zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych z tą umową;
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie usług dotyczących:
– Wysyłki newslettera;
– Wysyłki materiałów marketingowo-promocyjno-handlowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
– Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– Wysyłki newslettera;
– Wysyłki materiałów marketingowo-promocyjno-handlowych.
– Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 9 ust. 2 pkt a (w zakresie danych szczególnie chronionych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO;

– Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

– Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane będą do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
– Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
– Sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
– Żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
– Żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
– Przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.